Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Samohýl Exclusive.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 1980 u Krajského soudu v Hradci Králové a kupujícího (podnikatel, spotřebitel) při uskutečňování obchodů internetovou cestou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Na podnikatele nedopadají ustanovení obchodních podmínek týkající se spotřebitelů.

1. Vymezení pojmů
2. Kupní smlouva
3. Odpovědnost za vady - reklamace
4. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
6. Platební podmínky a cena zboží
7. Způsoby platby
8. Přeprava a dodání zboží
9. Způsoby dopravy 
10. Ochrana osobních údajů
11. Další práva a povinnosti smluvních stran
12. Závěrečná ustanovení

1. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávající je obchodní společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 1980 u Krajského soudu v Hradci Králové. Samohýl group a. s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo je využívá pro podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.
 • Uživatelem tohoto internetového obchodu je každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.samohyl-exclusive.cz

zpět

2. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, činí objednávku dle umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách tohoto internetového obchodu, kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím, který je zároveň dodavatelem. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží nemá prodávající skladem nebo zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo se jedná o opakovanou objednávku kupujícího v rámci tzv. „vyzkoušení zboží“ za zvýhodněnou cenu, které lze učinit jedním kupujícím pouze jednou. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré příslušné platné legislativy České republiky.

zpět

3. Odpovědnost za vady - reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím trpí vadou či vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu bezvadného. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle 30 dnů od podání reklamace a předložení reklamovaného zboží prodávajícímu. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Kupující může zboží reklamovat odesláním poštou na adresu prodávajícího Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, telefonicky na čísle +420 481 653 178, případně e-mailem na adresu info@samohyl-exclusive.cz. Při reklamaci odesláním poštou na adresu prodávajícího, nesmí kupující zasílat zboží na dobírku. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.

zpět

4. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou. . Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu poštou na adresu prodávajícího Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, e-mailem na adresu info@samohyl-exclusive.cz, nebo přiložením ke zboží, které kupující prodávajícímu vrací.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal, tj. nepoužité zboží v nepoškozeném originálním obalu. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo použito nebo došlo k poničení obalu, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, pokud to v dohodě s kupujícím obstará.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

zpět

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

zpět

6. Platební podmínky a cena zboží

 • Cena zboží je určena nabídkou prodávajícího na stránkách tohoto internetového obchodu. Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou platné pouze pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo náklady spojené se zvoleným způsobem platby ve výši uvedené na stránkách internetového obchodu.
 • Akční ceny a jiné akční nabídky platné pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 • Pokud je poskytnutí akční ceny nebo slevy na zboží vázáno podmínkou koupě jiného zboží ve stanoveném množství nebo hodnotě nebo podmínkou koupě daného zboží ve stanoveném množství nebo hodnotě, tak v případě, že odstoupením od kupní smlouvy nebo jejím zrušením byť jen částečně dojde k dodatečnému nesplnění dané podmínky, zaniká tím nárok kupujícího na poskytnutí akční ceny nebo slevy na dané zboží. V takovém případě je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat zbývající část kupní ceny v plné výši za dané zboží, pokud si dané zboží kupující ponechá.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který sdělí prodávající při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu spolu s dodávaným zbožím.
 • Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím z důvodu, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

zpět

7. Způsoby platby

 • Platba při převzetí zboží - dobírka
  Kupní cenu hradí kupující řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli.
 • Platební kartou online
  Pokud kupující vlastní platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), může ji využít k úhradě kupní ceny online prostřednictvím platební brány, na kterou je kupující v případě zvolení tohoto způsobu platby po odeslání objednávky přesměrován ze stránek internetového obchodu.
  Prodávající pro tento způsob platby využívá platební bránu České spořitelny, a.s. zabezpečenou bezpečnostním protokolem 3-D Secure.Veškeré údaje zadávané kupujícím v platební bráně při platbě prostřednictvím platební karty jsou předávány zabezpečenou cestou a prodávající k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá.
  V případě tohoto způsobu platby uvolní prodávající objednané zboží k expedici ze skladu po přijetí potvrzení o úspěšné platbě z platební brány.
 • Bankovním převodem - předem
  Kupní cenu hradí kupující předem bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 151145581/0100. V případě tohoto způsobu platby je třeba, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě bude prodávající považovat objednávku za zrušenou. Převod částky z bankovního účtu u jiné banky na bankovní účet prodávajícího u Komerční banky, a.s. může trvat 1-3 dny.
  V případě tohoto způsobu platby uvolní prodávající objednané zboží k expedici ze skladu až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Ceník poplatků za způsob platby.

  • Bankovním převodem - předem … 0,- Kč vč. DPH
  • Platební kartou online … 0,- Kč vč. DPH
  • Dobírka - Geis … 20,- Kč vč. DPH
  • Dobírka - Česká pošta … 36,- Kč vč. DPH

  Dobírka zdarma – platí jen pro Českou Republiku.

  V případě, že si kupující objedná zboží v celkové hodnotě 300,- Kč vč. DPH a vyšší, prodávající nebude kupujícímu účtovat poplatek za způsob platby dobírkou u přepravců Geis a Česká pošta.

  Elektronická evidence tržeb

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Prodávající vloží vytištěnou účtenku vystavenou dle zákona o evidenci tržeb do zásilky s objednaným zbožím zasílané kupujícímu.

  zpět

  8. Přeprava a dodání zboží

  Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zásilky s objednaným zbožím na adresu uvedenou v objednávce kupujícího nebo předání zásilky na výdejním místě, které kupující v objednávce zvolil pro možnost osobního odběru. Dodání zásilky na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních přepravců nebo vlastní dopravou v rámci celé České Republiky. Prodávající je oprávněn za stejných cenových a dodacích podmínek použít pro dodání zásilky vlastní dopravu místo kupujícím vybraného smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad. Pokud prodávající k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí pro případ reklamace daňový doklad – faktura.

  Objednané zboží expeduje prodávající ze skladu a předává přepravci dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle následující pracovní den ode dne potvrzení objednávky. Expedici zboží potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Doručení zásilky přepravcem dle zvoleného způsobu dopravy trvá obvykle 1-2 dny od převzetí zásilky od prodávajícího. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
    
  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice nebo pytle) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, aby kupující sepsal s přepravcem škodní protokol, do kterého popíše zjištěná poškození.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující neprodleně oznámí e-mailem na adresu prodávajícího info@samohyl-exclusive.cz a s přepravcem sepsaný škodní protokol bez zbytečného odkladu zašle e-mailem, faxem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Výše uvedená povinnost kupujícího překontrolovat při dodání stav zásilky a právo kupujícího odmítnout její převzetí, pokud není ve shodě s kupní smlouvou, se vztahuje i pro případ osobního odběru zásilky na kupujícím zvoleném výdejním místě. Kontrolu zásilky a případné sepsání škodního protokolu provede kupující společně s obsluhou výdejního místa.

  Náklady na dopravu objednaného zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.

  zpět

  9. Způsoby dopravy 

  • Geis - přepravní služba
   Přepravní služba Geis doručí zásilku po celé České Republice do 24 hodin po jejím převzetí od prodávajícího. Kurýr zásilku přiveze na uvedenou dodací adresu v pracovní den mezi 8. a 18. hodinou. Kurýr kontaktuje kupujícího telefonicky v den doručení v dopoledních hodinách, aby se s ním domluvil na časových možnostech a místě předání. V případě, že po telefonické dohodě nebude kupující na adrese dodání k zastižení, přepravní služba Geis se pokusí zásilku doručit následující pracovní den. Pokud ani tehdy nebude kupující přítomen, zásilka bude vrácena zpět prodávajícímu. Prodávající není schopen předem ovlivnit hodinu doručení. Konkrétní čas doručení je možné dohodnout přímo s kurýrem v den doručování zásilky.
  • Česká pošta - balík na poštu
   Česká pošta doručí zásilku do 24 hodin po jejím převzetí od prodávajícího na jednu z 2600 pošt po celé České Republice. Poštu, na kterou má být zásilka doručena, si vybírá kupující v objednávce. Zásilka je následně na dané poště připravena k vyzvednutí již následující pracovní den. Služba je praktická v situacích, kdy kupující není k zastižení na jednom místě, nebo v pracovní době nemůže zásilku převzít. O stavu doručování bude Česká pošta kupujícího informovat přes SMS a e-mail. V průběhu doručování si může kupující změnit termín a způsob doručení prostřednictvím webových stránek České pošty na adrese www.ceskaposta.cz/zmenadispozice, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu může kupující změnit požadované dispozice pro svoji zásilku.
   POZOR: Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 kalendářních dnů, je automaticky odesílána zpět prodávajícímu.
  • Česká pošta - balík do ruky
   Česká pošta garantuje doručení zásilky po celé České Republice přímo do ruky na kupujícím uvedenou dodací adresu již následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího. O stavu doručování bude Česká pošta kupujícího informovat přes SMS a e-mail. Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na uvedené dodací adrese, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště kupujícího (kontakt najde kupující na lístečku). Na dané poště je zásilka připravena k vyzvednutí 7 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět prodávajícímu. Kupující může poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby nebo změnu dalších dispozic zásilky a to prostřednictvím webových stránek České pošty na adrese www.ceskaposta.cz/zmenadispozice, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu může kupující změnit požadované dispozice pro svoji zásilku.
  • Osobní odběr - Lomnice nad Popelkou
   Prodávající připraví zásilku k vyzvednutí na výdejním místě na adrese: Samohýl group a. s., Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou. O připravenosti zásilky k vyzvednutí na uvedené adrese bude prodávající informovat kupujícího e-mailem. Kupující musí vždy vyčkat na potvrzovací e-mail, že je zásilka připravena k vyzvednutí. Pokud si kupující přijde vyzvednout zásilku bez této výzvy, může se stát, že nebude ještě připravena. Zásilku na tomto výdejním místě je možné si vyzvednout v pracovních dnech (pondělí až pátek) vždy od 12:00 do 18:00 hodin.
   POZOR: Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 5 pracovních dnů od potvrzení připravenosti zásilky k vyzvednutí, může prodávající považovat objednávku za zrušenou.
   Ověření kupujícího při osobním odběru na výdejním místě.
   V případě osobního odběru na zvoleném výdejním místě si zásilku může vyzvednout pouze kupující. Kupující je povinen předložit obsluze výdejního místa číslo objednávky, ke které si chce zásilku vyzvednout. V případě, že kupující uhradil zásilku platební kartou online nebo bankovním převodem, je kupující povinen se na žádost obsluhy prokázat svým platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Obsluha je oprávněna si opsat číslo předloženého občanského průkazu nebo cestovního pasu a případně i jméno, příjmení a adresu uvedenou na předloženém dokladu pro potřeby ověření totožnosti kupujícího.

  Ceník poplatků za dopravu a balné

  • Geis - přepravní služba … 79,- Kč vč. DPH
  • Česká pošta - balík na poštu … 80,- Kč vč. DPH
  • Česká pošta - balík do ruky … 90,- Kč vč. DPH
  • Osobní odběr - Lomnice nad Popelkou … 0,- Kč vč. DPH

  Ceny dopravy a podmínky dodání zboží do zahraničí lze zjistit prostřednictvím e-mailu na adrese info@samohyl-exclusive.cz.

  Doprava zdarma - platí jen pro Českou Republiku.

  V případě, že si kupující objedná zboží v celkové hodnotě 300,- Kč vč. DPH a vyšší, prodávající nebude kupujícímu účtovat poplatek za dopravu a balné.

  zpět

  10. Ochrana osobních údajů

  Společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996 je správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako správce osobní údaje o zákaznících uchovává a zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných údajů. Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem nebo v rozporu s účelem, pro který společnost osobní údaje uchovává a zpracovává, může kupující požádat společnost o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího společnost nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zásilek s objednaným zbožím, a provozovatelé platebních bran využívaných pro tento internetový obchod, kterým je předáván e-mail zadaný kupujícím v objednávce pro účely zasílání potvrzení ze systému dané platební brány.

  Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření archivovány společností, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze společnosti jako provozovateli internetového obchodu.

  V případě, že kupující nebo uživatel na samostatném registračním formuláři pro registraci zasílání obchodních sdělení vyplní své osobní údaje a zaškrtnutím příslušného políčka pod formulářem pro vyplnění osobních údajů udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, uděluje tím kupující nebo uživatel společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Společnost v takovém případě bude osobní údaje kupujícího pro tyto účely uchovávat a zpracovávat až do písemného odvolání tohoto souhlasu kupujícím nebo uživatelem.

  Osobní údaje kupujícího vyplněné ve formuláři pro vyplnění osobních údajů při odesílání objednávky budou společností využity pouze pro potřeby vyřízení objednávky a souvisejících úkonů, pro potřeby doručení zásilky s objednaným zbožím, pro potřeby realizace a zpracování zvoleného způsobu platby, pro potřeby případné následné reklamace, případně pro další účely, pro které se souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů nevyžaduje (např. nabízení obchodu a služeb).

  E-mail zadaný kupujícím ve formuláři pro vyplnění osobních údajů při odesílání objednávky, nebo e-mail zadaný kupujícím nebo uživatelem v samostatném registračním formuláři pro registraci zasílání obchodních sdělení může být společností využíván k zasílání obchodních sdělení (informace o zboží, cenové nabídky aj.) prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Každé takto zaslané obchodní sdělení bude obsahovat možnost, jak jednoduše a zdarma odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení. Kupující nebo uživatel může rovněž požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@samohyl-exclusive.cz.

  Kupující nebo uživatel užíváním webových stránek internetového obchodu souhlasí s používáním a ukládáním souborů „cookies“. Společnost na webových stránkách internetového obchodu zajišťuje, aby kupujícím nebo uživatelům byly známy informace, jaké se v souborech „cookies“ ukládají do koncového zařízení, jež používají, a k jakému účelu se tyto informace využívají. Společnost pro tento účel zveřejňuje samostatné podmínky pro používání souborů „cookies“ zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby soubory "cookies" byly ukládány do jejich koncových zařízení např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení, nebo zakážou v nastavení prohlížeče ukládání souborů „cookies“.

  zpět

  11. Další práva a povinnosti smluvních stran

  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  zpět

  12. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

  Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jím zadaný e-mail.

  Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem odeslání objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017.

  zpět